voor pensioenfatsoen,
tegen pensioengeknoei
Het pensioengeknoei van de regering Michel begon al bij haar aantreden. Terwijl geen partij daar voor de verkiezingen over had gepiept, werd de pensioenleeftijd opgetrokken naar 67 jaar. In drie jaar werd de onzekerheid en bezorgdheid over de pensioenen en de verarming van de gepensioneerden alleen maar groter. De verontwaardiging is terecht groot.
PROTEST LOONT
Het ACV verzet zich sinds het aantreden van deze regering tegen dit pensioengeknoei. En niet zonder resultaat:
Klik voor meer info
 • Met de interprofessionele akkoorden realiseerden we verbeteringen van de minimumpensioenen, van het vakantiegeld voor gepensioneerden, van de oudere pensioenen en van de berekeningsplafonds.
 • Behalve voor het SWT na 40 jaar loopbaan konden we de bijzondere SWT-regimes (zwaar beroep, lichamelijke ongeschiktheid, bedrijf in moeilijkheden, bedrijf in herstructurering) beschermen tegen een verlaging van het pensioen tot een plat bedrag voor de jaren in SWT.
 • Ook voor werknemers die na 50 werkloos worden (buiten SWT) kwamen er uitzonderingen.
 • Voorlopig slaagden we er in om een regeringsvoorstel van tafel te vegen dat de toegang tot het vervroegd pensioen nog strenger maakt.
 • Op 30 november vernietigde het Grondwettelijk Hof op vraag van de vakbonden de hogere leeftijdsgrens voor het overlevingspensioen van 45 naar 55 jaar (althans voor wie niet of deeltijds werkte bij het overlijden van de partner).
HET GEKNOEI GAAT DOOR,
HET PROTEST DUS OOK
Protest loont dus, maar we zijn er nog niet en dus blijven we ons verzetten. Daarom is de betoging op 19 december belangrijk. Want er hangt nog veel boven ons hoofd:
Klik voor meer info
 • De regering wil een puntensysteem invoeren voor de berekening van het pensioen, zogezegd voor meer zekerheid. Terwijl zo een systeem de werknemers alleen maar in totale onzekerheid stort over wat ze uiteindelijk krijgen. Enige zekerheid die er wél is, is dat de regering aast op verdere optrekking van de pensioenleeftijd tot boven de 67 jaar.
 • De beloofde verzachting van de harde pensioenmaatregelen voor mensen met zwaar werk is er nog altijd niet. Een fatsoenlijk budget om dat te doen is er evenmin.
 • Daarnaast neemt de regering de ene maatregel na de andere die jobs en loopbanen minder werkbaar maken: langere arbeidsweken, minder loopbaanonderbreking, minder opleidingsverplichtingen voor de werkgever, ...
 • De financiering van pensioenen wordt ondermijnd door het uitblijven van een werkgelegenheidsbeleid die naam waardig. Met een voorliefde voor bij-jobs (zonder belastingen en zonder de normale sociale bijdragen) die gewone jobs vernietigen.
 • Met de invoering van een deeltijds pensioen wil de regering de landingsbanen met RVA-uitkering overbodig maken.
 • De rechtse partijen willen een verdere beperking van het pensioen voor periodes zonder of met gedeeltelijke activiteit.
 • Er circuleren pistes voor een verdere verstrenging van het vervroegd pensioen en een verlaging ervan door een inlevering per jaar vervroeging (malus).
 • De regering besliste om tegen 2020 nog bijkomend 265 miljoen te besparen in de pensioenen.
 • En van de ocharme 80 miljoen die toegezegd is voor hogere minima vanaf 1 januari 2018 moeten we het eerste nog horen.
 • Terwijl het fiscale en budgettaire wanbeleid krater na krater slaat in de begroting. Nu al wordt gezegd dat de sociale zekerheid dat later moet bekopen. Dat belooft.
VOOR PENSIOENFATSOEN
Het kan anders. Het kan beter. Het moet beter.
Het ACV gaat volop voor pensioenfatsoen:
Klik voor meer info
 • Geen optrekking van de pensioenleeftijden. Met een fatsoenlijke regeling voor mensen met zwaar werk. Zowel voor lichamelijke als voor psychische belasting.
 • Pensioenen minstens 10% boven de Europese armoedenorm. En in lijn met het vroegere inkomen: voldoende hoge berekeningsplafonds, een plafonnering over de loopbaan (i.p.v. jaar na jaar) en gelijkstelling van niet-gewerkte dagen.
 • Meer geld voor de pensioenen, door een volwaardig werkgelegenheidsbeleid, niet door bijjobs zonder normale bijdragen.
 • Een rem op loon- en bijdragefraude en op ontwijking via allerlei loonvoordelen zonder gewone bijdragen. En op ondoelmatige verminderingen van patronale bijdragen.
 • Langer werken door vooral beter werk en betere loopbanen: kwaliteitsvolle jobs en arbeidsorganisatie, arbeidsduurvermindering, afdwingbaar recht op opleiding, versterking tijdkrediet, landingsbanen, loopbaanonderbreking en thematische verloven.
 • Een rechtvaardige financiering van de sociale zekerheid, meer vanuit inkomens uit vermogen en met volledige compensatie van de kost van elke nieuwe regeringsstunt.
 • Bij elke nieuwe maatregel vrijwaring van opgebouwde rechten en eerdere loopbaankeuzes.
 • Vrijwaring van budgetten en van overleg voor de tweejaarlijkse aanpassing van de uitkeringen aan de welvaartsvastheid.
 • Geen ondermijning van solidaire pensioenen door subsidies voor individuele verzekeringen.
 • Stop de fiscale pensioenval (afroming van verbetering via de fiscaliteit).
 

Download bovenstaand argumentarium als pdf-bestand